YÓBBALU NDAW

YÓBBALU  NDAW

 
 Dalal jàmm, Marubba Faal

Baat yii laa mën a wax ci jéego yi Marubba Faal séqi jëm ci bindkat yi taamu làmmiñi réew mi. Am naa ci mbégte lool, ngir yàgg naa ko wax ne bumu xeeb li gafakaam dencal xam-xam yu bawoo ca Maam. Téere bii mu tudde Yóbbalu Ndaw firndeel na sama njort.

Woy yi mu sédd Mademba, Omar ak yeneen, woroowuñook lees di séentu ci woykat bu dégg galan te mokkal nataali janeer.

Teewul nag Marubba Faal sàmmoonteek turu téere bi. Ndax kat, bañ la Maam nasoon démb réer moo yëkkati xalimaam. Moo tax bindkat bi ittewoo boole woy, i léebi yeete, ak i xalaati niteel.

Marubba Faal du gan ci géewu ladab. Dafa fekk rekk ne ci làkku fràñse la gën a siiwe. Ndaxam de, masoon naa cokkaas làmmiñu Kocc Barma, ba mu ca tekkee « Aja, la militante du G.R.A.S », di ab kilibam bu Sorano dawaloon.

Noo ngi ñaan Yàlla taxawu ko, ba mu wéy di bey waaram ci toolu Séex Anta Jóob.

Nun de, wax dëgg, dummóoyuwunu benn xam-xam buy jariñ doom aadama, waaye kat, kenn réerewul ne sunu reeni xol saxuñu fu moy làmmiñi réew mi.

Séex Aliyu Ndaw, Ndakaaru, septàmbar, 2008.


 

 

 

Teraanga ñeel na sama ndey Nogoy Njaay,

 jigéen ju mën góor,

bëggul xaalis, bëggul takkaay,

sàmm njabootam, taxawu  i mbokkam ci ngor 

 

 

 

Teraanga ñeel na Seriñ Séex Aliyu NDAW,

Bindkat bu mag bi,

moom mi ma ñaax ba ma door bind, fésal, ci kàllaama Kocc Barma.

 

 

 

 

 

 

Téere bii, ñaan naa mu doon yóbbalu guney Sunugaal yépp, rawatina samay doom.

 

 

 

DAWAL BI

 

« Yóbbalu ndaw », téere la bu ma bind ngir yaari yëf.

Bi ci jëkk mooy bey sama waar ci toolu taalifkat yiy jëmmal kàllaama Kocc Barma FAAL ak Musa KA.

Bi ci topp mooy delloo njukkal samay way-jur, sama ndey mi may ñaan Yàlla ba ko fi, ba ca kanam a kanam ; sama baay bi dawlu ca Tiwaawan, ñu uufali ko Omar, sama rakk ji teel a réer.

 

Baay ak Yaay yor nañu ma, di tette ba ma gimmi, xëy taxaw jodd.

Garab gay doon pénc, lawbe du ko gaaw a gis !

Moo tax yiir nañu ma, di ma digal, di déey ba ma xam xàmmee, dummóoyu bèpp yoon wuy sànk ndaw.

Tàggat nañu ma ba sawaruma ci toogaayu mbedd, tiituma mbett. Damay foog, di moytu.

 

Baay xamal na ma ni làkk  ñaar la. Boo ci bey te beyantuwoo, mu mën laa dundal, dundal sa askan. Bii sa gopp, bee sa xel nga koy beye.

 

Làkku nasaraan laa doon bey. La ma meññle, ñorle, du sama benn mbokk mu xam lu mu saf.

Sama ndey sax da may laaj : « Mo loo doon waxati  ? Moo li ngay xaatim lu mu” ?

Moone Baay nee woon na ma «  Dama laa jàngloo nasaraan ngir nga mën a nas, mën a nocci ci sa biiri moroom yi nga séqal jamono. Bul saaraan ba naan lu weesu ndox mu ñuul mbaa lëwal, saani ak sammar. Bul nosal bakkan, bul xëddal baat. Loo roy roy Tubaab, yemal ca col ga. Lu ko moy nga wor sa bopp, wor sa askan, wor sa diine. Mbey ci sa wewu tànk. Ku wàcc sa and, and boo jublu séen boroom mu ni ca dojj.”

 

Téere bii, maa ngi ci tënk waxi Baay, waxi Yaay ak waxi yeneen mag yu am ñam te laabiire ma.

Yàlla na sama Boroom xiir ndaw yi ñu yër ko ba faf def ko wéttal.

 

                                                                          Marubba FAAL

E-mail : marouba_fall@yahoo.fr

Site perso : www.e-monsite.com/maroubafall

 

 

 

 

 

 

 

 

Waxi mag

 

Su ma daa séen mag, damay nëbbu

Ngir ragal gëdd mbaa mbej.

Damaa léejoon, mën a tooñ, di tëbantu,

Bëggoon lool bëre, waxaalewuma am pecc !

Baay ne ma, Yaay feelu ko :

Loo yaras yaras mag, bul ko sore ;

Jege ko mooy sa gàllaaj.

Bul ko ñóoxu  wékk ko say gët ;

Dànd ko te may ko sa nopp.

 

Ndaw luy déglu mag,

Doonte ay atam limuwul

Mbaa yabul téere,

Du wax mukk, ñu dummóoyu,

Du jëf, ñu naa tuuk.

 

Kër gu mag gu am ñam di fanaan,

Jub ak juboo dëkk fa, réeroo toxu ;

Gune gu fa yeewoo du dugg daara di xaaraan

Mbaa fu ko ngelaw fekk fëkk yóbbu.

 

Ni taw mel ci gàncax

La waxi mag mel ci gawaru gattax

 

Waxi mag gune du ko gaaw a firi,

Tekki ko moo koy jëkk a të.

 

Waxi mag dafay muuru ;

Balaa muriku boroom làqu.

 

Waxi mag, bu jibee ëllëg la jëm ;

Ki li teew yitteel du ko gëm.

 

Ndaw su naree raw, dafay laf xelu boppam,

Wéye ndigal,

Moytu xelu moroomam,

Da koy dugal. 

                                                            

Ku sa maam déey, nga ñeme

Ku sa baay gemb, nga ub làmb

Ku sa ndey jal, nga sut sa maas.